Tag Archives: Yukio Sakaguchi

Kota Umeda, Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi vs. Akito, HARASHIMA & Yasu Urano (DDT – 01/03/16)

Kota Umeda, Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi vs. Akito, HARASHIMA & Yasu Urano
DDT
January 3, 2016
Korakuen Hall
** 1/4